Schoolstraat 19, 4417 AA HANSWEERT info@dishmissed.nl +31 (0)6 11912757

Beleidsplan

Voor meer informatie betreffende onze doelstellingen, de door ons gehanteerde beloningsstructuur en de wijze waarop wij onze activiteiten (willen gaan) vormgeven verwijzen wij graag naar ons beleidsplan.

Doelstellingen van Stichting Dishmissed – No Waste

Stichting Dishmissed – No Waste is gevestigd aan de Schoolstraat 19 (4417AA) te Hansweert.

De doelstellingen van Stichting Dishmissed – No Waste zijn:

 • Het tegengaan van voedselverspilling in de ruimste zin van het woord.
 • Het steunen van minima in het voorzien van hun basis voedsel behoefte.
 • Het ontlasten van het milieu.

Wijze van werving van gelden

Stichting Dishmissed – No Waste ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. Tevens willen wij mensen de gelegenheid geven om via automatische incasso structureel te doneren.

Beheer van het vermogen

Stichting Dishmissed – No Waste heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit vier personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid.

 • Voorzitter is mevrouw L. Swets, woonachtig te Hansweert;
 • Secretaris is de heer S.M. Poucochinho, woonachtig te Hansweert;
 • Penningmeester is drs. J. Bouman, woonachtig te Nijmegen;
 • Algemeen bestuurslid de heer S. Houtman, woonachtig te Hansweert.

Volledige adres- en/of contactgegevens worden op verzoek verstrekt. Wij zijn per mail ten allen tijden te bereiken via info[a]dishmissed.nl.

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Periodiek en/of incidenteel overleg over lopende zaken.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

 • Het leggen van contacten met potentiële donateurs voor voedsel.
 • Het verzamelen/ophalen en/of in ontvangst nemen van voedseldonaties bij bedrijven en particulieren
 • Het organiseren van een wekelijks uitdeelmoment voor voedsel.
 • Het opzetten en begeleiden van aanvullende activiteiten gedurende bijzondere momenten in het jaar, zoals bijvoorbeeld de Feestdagen.
 • In noodsituaties verzorgen wij voedselvoorziening aan huis. Indien noodzakelijk worden hiervoor de aanwezige financiële middelen benut.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder meer:

 1. Jaarlijks een begroting opstellen.
 2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren.
 3. Beheren van de gelden.
 4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Dishmissed – No Waste.

 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de kosten te compenseren.
 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om noodhulp en specialistische voeding aan te bieden.
 3. De inkomsten van de stichting kunnen in de de derde plaats worden aangewend om de bij ons aangesloten minima te ondersteunen bij speciale gelegenheden, bijvoorbeeld verjaardagen, Kerst, bruiloften, enz.
 4. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.